Všeobecné podmínky členství

1. Princip věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD

Věrnostní program Travel FREE CLUBCARD provozuje společnost TRAVEL FREE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 11000, IČO: 267 39 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90761 (dále jen „TRAVEL FREE“). Věrnostní program je určen registrovaným zákazníkům společnosti TRAVEL FREE, kteří splňují podmínky členství (dále také jen „člen Travel FREE CLUBCARD“ nebo „člen“). Člen Travel FREE CLUBCARD při nákupech v prodejnách TRAVEL FREE v České republice získává po uplatnění zákaznické karty možnost nákupu vybraných výrobků za klubové ceny, slevu na vybrané sortimenty anebo jiné cenové zvýhodnění podle aktuální klubové akce, jakož i věrnostní body na zákaznické konto.

2. Podmínky členství a přihlášení do Travel FREE CLUBCARD

Členství Travel FREE CLUBCARD je určeno výhradně zákazníkům nakupujícím zboží pro vlastní potřebu (spotřebitelům) a člen Travel FREE CLUBCARD tak není oprávněn nakupovat zboží v prodejnách TRAVEL FREE za jakýmkoli podnikatelským účelem, zejména k jeho dalšímu prodeji. Členem Travel FREE CLUBCARD se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, a to na základě řádně (tj. úplně a pravdivě) vyplněného registračního formuláře, obsahujícího i řádně udělený souhlas ke zpracování osobních údajů. Registrace v Travel FREE CLUBCARD je možná výhradně elektronickou formou, spočívající ve vyplnění registračního formuláře na webových stránkách TRAVEL FREE a jeho odeslání na TRAVEL FREE (dále také jen „elektronická registrace“ nebo „registrace“). Elektronická registrace je dokončena poté, co zákazník na základě zpětného potvrzovacího linku od TRAVEL FREE elektronicky potvrdí svou identitu a skutečnost, že registrační formulář vyplnil sám, a že jím uvedené údaje jsou pravdivé, aktuální a odpovídají skutečnosti (registrace dle „double-opt-in“). Elektronickou registraci je možné provést rovněž na každé prodejně TRAVEL FREE u tzv. zákaznického kiosku nebo v mobilní aplikaci Travel FREE CZ. Každá zákaznická karta má vždy formát digitální zákaznické karty, přičemž na základě žádosti zákazníka mu lze na jakékoli prodejně TRAVEL FREE po předložení digitálního čísla zákaznické karty vystavit i zákaznickou kartu v podobě plastové karty, opatřené EAN kódem. Členství v Travel FREE CLUBCARD a získání zákaznické karty není podmíněno předchozím nákupem zboží v prodejnách TRAVEL FREE. Jedné osobě lze vystavit pouze jednu fyzickou a jednu digitální zákaznickou kartu. Zákaznická karta je nepřenosná a je oprávněn ji používat výhradně příslušný registrovaný člen.

3. Používání karty

Po provedení registrace je novému členu Travel FREE CLUBCARD vystavena zákaznická karta, která má vždy formát digitální zákaznické karty s přiděleným digitálním číslem. Na žádost člena přitom lze na každé prodejně TRAVEL FREE vystavit zákaznickou kartu i ve formátu plastové karty, a to po předložení čísla digitální karty. Karta zůstává vlastnictvím společnosti TRAVEL FREE a slouží členům k nákupu vybraných položek za zvýhodněnou klubovou cenu, případně k jinému cenovému zvýhodnění zakoupeného zboží, a ke sběru věrnostních bodů. Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo měnit mechanismus slev aktivovaný použitím zákaznické karty. K nákupu zboží za výhodnější klubovou cenu a ke sběru bodů lze kartu použít na všech prodejnách TRAVEL FREE na území České republiky. Aby mohla být realizována členská výhoda, musí člen zákaznickou kartu uplatnit na začátku nebo během nákupu, nejpozději po naskenování poslední položky před přechodem do platby na pokladně prodejny TRAVEL FREE. Na zákaznickou kartu uplatněnou až při platbě nelze žádnou členskou výhodu poskytnout a členovi budou účtovány ceny určené pro běžné zákazníky. V případě rizika zneužití zákaznické karty třetí osobou může zákazník požádat o její zablokování na webových stránkách TRAVEL FREE v zákaznickém portále po přihlášení vyplněním uživatelského jména a hesla. Po zablokování digitální karty systém automaticky vygeneruje nové číslo digitální karty. Pro vydání nové plastové karty je nutné o ni požádat na pokladně TRAVEL FREE s předložením čísla digitální zákaznické karty. Použití kombinace zákaznické karty a slevového kuponu se řídí podmínkami uvedenými na slevovém kuponu. Použití zákaznické karty a voucheru za sběru bodů se řídí podmínkami v bodu 4). Zákaznickou kartu je možné uplatnit buď ve fyzické podobě plastové karty, nebo předložením čísla digitální karty zobrazeného např. na displeji telefonu v mobilní aplikaci.

4. Sběr bodů

Každý člen Travel FREE CLUBCARD, který před úhradou svého nákupu uplatní na pokladně kterékoli prodejny TRAVEL FREE svou platnou Travel FREE CLUBCARD, je oprávněn účastnit se zákaznické akce sbírání TF bodů. Za každé Euro z hodnoty zaplaceného nákupu obdrží člen jeden TF bod. Výjimku tvoří zboží, které bude na regálu označeno symbolem vícenásobku bodů, a za jehož zakoupení obdrží každý člen takový násobek TF bodů, jaký odpovídá jeho označení. Úhrada nákupu jinak než formou EUR v hotovosti (Kč, platební kartou) neovlivní počet získaných bodů, TF body se počítají vždy podle ceny zboží v EUR, uvedené na paragonu (včetně DPH). Získané TF body budou členům přidělovány načtením na jimi předloženou Travel FREE CLUBCARD. Aktuální stav bodů zákazník nalezne v zákaznickém portále, a to nejpozději 48 hodin po uskutečněném nákupu.

5. Použití TF bodů

Po získání stanoveného počtu TF bodů vzniká členovi právo na poukázku na nákup zboží v prodejnách TRAVEL FREE, a to takto: Za každých získaných 400 TF bodů obdrží člen poukázku na nákup v hodnotě 6 €.

Voucher za nasbírané body bude zákazníkovi vydán na pokladně za předpokladu, že má v době nákupu platnou registraci vč. vyplněné platné emailové adresy. Vydání voucheru je také podmíněné online připojením poklady k internetu. V případě výpadku připojení pokladny bude voucher vydán při dalším nákupu, až bude pokladna online. Společnost Travel FREE si vyhrazuje právo smazat prokazatelně nepravdivé registrační údaje z pokladního systému. V takovém případě zákazník ztrácí nárok na voucher za nasbírané body, případně mu může být omezena funkčnost zákaznické karty do té doby, dokud si chybějící údaje nedoplní.

Pokud je voucher vydaný na pokladně znehodnocen (např. působením povětrnostních vlivů), jinak poškozen nebo ztracen, má zákazník možnost vytisknout si jeho náhradu v zákaznickém portále, nebo má možnost voucher předložit na displeji mobilního telefonu prostřednictvím aplikace Travel FREE CZ.

Obdržený voucher lze uplatnit vždy následující den po dni vydání na veškeré zboží vyjma takového, které není možné z legislativně právních důvodů a regulace zlevnit (tabákové výrobky, dálniční známky apod). Voucher je možné uplatnit pouze se zákaznickou kartou, ke které byl vydán a pouze na pokladně, která je online připojena k internetu. Neuplatněné body starší 2 let, budou bez náhrady smazány.

6. Ukončení a zánik členství v Travel FREE CLUBCARD

Člen může svoje členství v Travel FREE CLUBCARD kdykoliv zrušit, a to buď prostřednictvím Zákaznického portálu, anebo zasláním oznámení z registrované e-mailové adresy na kontaktní adresu TRAVEL FREE: clubcard@travel-free.cz, nebo zasláním dopisu (písemného oznámení) na adresu sídla společnosti TRAVEL FREE. Zrušením členství bude zároveň odvolán Souhlas člena se zpracováním osobních údajů, viz Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD. Členství ve věrnostním programu se ruší rovněž odvoláním Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Oznámení o zrušení členství nebo o odvolání Souhlasu musí vždy obsahovat následující identifikační údaje člena: jméno a příjmení, datum narození, platné číslo zákaznické karty.

Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo zrušit členství v Travel FREE CLUBCARD, pokud nebyla zákaznická karta použita déle jak 24 měsíců. Tím není dotčeno právo zákazníka se do Travel FREE CLUBCARD znovu přihlásit. Společnost TRAVEL FREE je rovněž oprávněna jednostranně zrušit členství, pokud člen poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky členství, např. tím, že umožní nákupy na členskou kartu třetí osobě, bude nakupovat zboží za účelem dalšího prodeje, nebo bude mít v systému více než jednu registraci. Společnost TRAVEL FREE nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by ukončením či pozastavením členství dle tohoto ustanovení členovi mohla vzniknout.

7. Společná ustanovení

Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD jsou upraveny v dokumentu: „Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD“, který tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek členství a registrace. Člen uděluje při úspěšném dokončení elektronické registrace souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD, a to formou označení („zakliknutí“) políčka: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Veškeré zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD se řídí dotčenými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení “) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Člen Travel FREE CLUBCARD se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit změnu zpracovávaných osobních údajů, a to upravením svých kontaktních údajů v zákaznickém portálu na webových stránkách případně prostřednictvím mobilní aplikace Travel FREE CZ.

Společnost TRAVEL FREE je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství Travel Free CLUBCARD. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.travel-free.cz.

Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Travel Free CLUBCARD, a to bez náhrady.

Tyto Všeobecné podmínky členství v Travel Free CLUBCARD jsou platné od 1.9.2020.

 

Zpět