Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD

Každý zájemce o členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD uděluje při úspěšném dokončení elektronické registrace v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), správci osobních údajů, kterým je společnost TRAVEL FREE, s.r.o., IČO: 267 39 780, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 110 00  (dále jen „TRAVEL FREE“ nebo „správce osobních údajů“) svůj souhlas k tomu, aby společnost TRAVEL FREE zpracovávala osobní údaje zájemce vyplněné jím v elektronickém registračním formuláři, jakož i další údaje bezprostředně související s jeho členstvím ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD (včetně údajů z jeho nákupní historie a bodového nároku).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zájemce o členství elektronicky, a to formou aktivního označení („zakliknutí“) políčka: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, v elektronickém registračním formuláři. 

Zájemce o členství uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu určitou, a to po dobu trvání jeho členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD, a dále pak po dobu 1 měsíce ode dne ukončení členství v tomto programu, nutnou k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním/ likvidací osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD poskytuje své aktuální a pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak postižen, nicméně v takovém případě (bez poskytnutí osobních údajů a/nebo souhlasu s jejich zpracováním) mu společnost TRAVEL FREE nebude moci poskytovat služby spojené s věrnostním programem Travel FREE CLUBCARD.

Veškeré údaje získané o zákazníkovi v souvislosti s jeho členstvím ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD budou použity k účelu vedení evidence / administrace členské databáze věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD, a to zejména pro registrační, fakturační a statistické účely, přičemž v rámci zpracování osobních údajů bude docházet k automatizovanému zpracování spočívající ve statistickém a analytickém zpracování osobních údajů.

V případě souhlasu člena věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD se zasíláním obchodních sdělení o nabízeném zboží za speciální klubové ceny a oznamování akčních nabídek budou jeho osobní údaje zpracovávané v databázi společnosti TRAVEL FREE v rozsahu: jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, datum narození, doručovací adresa, nákupní historie a bodový nárok, využity i k zasílání uvedených adresných i neadresných obchodních / marketingových sdělení poštou i elektronicky. Odvolání souhlasu je možné učinit kdykoliv e-mailovou zprávou, poštou (písemným oznámením) anebo prostřednictvím zákaznického portálu. V rámci automatizovaného zpracování osobních údajů bude za tímto účelem docházet k profilování, bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování bude využíváno pro případnou individualizaci obchodních sdělení.

Vedle shora uvedeného zasílání adresných a neadresných obchodních sdělení zasílaných na základě uděleného souhlasu člena Travel FREE CLUBCARD zasílá TRAVEL FREE všem svým zákazníkům na jejich e-mailové adresy, které od nich získal v souvislosti se svou obchodních činností, hromadný „Newsletter“, jako obecné obchodní sdělení ohledně jím nabízeného sortimentu zboží a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si zákazník nepřeje Newsletter dostávat, může kdykoliv sdělit svůj nesouhlas s jeho dalším zasíláním a zasílání zrušit, a to přes odkaz uvedený v zaslaném Newsletteru / e-mailu nebo prostřednictvím zákaznického portálu.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD dává shora uvedenou elektronickou formou rovněž souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje poskytovány za shora uvedeným účelem a v nezbytném rozsahu dalším příjemcům osobních údajů, včetně zpracovatelů osobních údajů pověřených správcem, kteří spolupracují se společností TRAVEL FREE na realizaci věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD (zejména reklamní agentury, zasílatelské agentury a tiskárenské společnosti, dopravci a poštovní doručovatelé), a to i za předpokladu, že při tomto poskytnutí osobních údajů dojde k jejich předání mimo území České republiky do jiného státu Evropské unie. Společnost TRAVEL FREE ve smlouvách o zpracování osobních údajů se zpracovateli osobních údajů zajistí účinnou ochranu zpracovávaných údajů.

Ke dni vydání těchto Podmínek správce pověřil následující zpracovatele:

Společnost TRAVEL FREE jako správce osobních údajů prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje členů Travel FREE CLUBCARD bude zpracovávat v souladu s těmito Podmínkami a dále pak v souladu s požadavky stanovenými v Nařízení, jakož i v Zákoně, a to pouze pro shora uvedené účely a bude je chránit před zničením, ztrátou anebo zneužitím.

Při nepoužívání zákaznické karty (Travel FREE CLUBCARD karty) déle než 2 roky, jakož i při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz níže) bude účast člena věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD ukončena, jeho zákaznická karta deaktivována a jeho osobní údaje vymazány/ zlikvidovány údajů v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

Poučení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje každý člen Travel FREE CLUBCARD svobodně a dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat a požadovat po správci naplnění tzv. práva být zapomenut, tj. výmaz/ likvidaci osobních údajů.

Člen Travel FREE CLUBCARD má jako subjekt údajů právo žádat po společnosti TRAVEL FREE jakožto správci osobních údajů informace o zpracování svých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu, právním titulu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů vč. zpracovatelů), právo požadovat po společnosti TRAVEL FREE přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a/nebo omezení zpracování či výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), právo na přenositelnost osobních údajů k novému správci, pokud to připouští právní úprava.

Pokud člen Travel FREE CLUBCARD bude chtít uplatnit svá práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat společnost TRAVEL FREE přes kontaktní formulář, na e-mailové adrese: clubcard@travel-free.cz a/nebo zaslat dopis na adresu sídla společnosti TRAVEL FREE.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, přičemž v takovém případě nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Dále má člen tohoto programu právo kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to buď prostřednictvím Zákaznického portálu, anebo zasláním oznámení z registrované e-mailové adresy na kontaktní adresu TRAVEL FREE: clubcard@travel-free.cz, nebo zasláním dopisu (písemného oznámení) na adresu sídla společnosti TRAVEL FREE., aniž by tímto odvoláním souhlasu byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů předcházející takovému odvolání. Oznámení o odvolání Souhlasu musí vždy obsahovat následující identifikační údaje člena: jméno a příjmení, datum narození, platné číslo zákaznické karty. Doručením odvolání souhlasu člena Travel FREE CLUBCARD se členství ve věrnostním programu ruší a příslušná zákaznická karta bude deaktivována, tj. zablokována pro jakékoli další použití, neboť administrování zákaznické karty není možné bez zpracování osobních údajů člena, kterému byla vystavena a jeho osobní údaje budou vymazány/zlikvidovány v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. Jakékoli zpracování osobních údajů člena po ukončení jeho členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD bude prováděno pouze pro účely plnění právních povinností Správce vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou.

Shora uvedeným není dotčeno právo člena Travel FREE CLUBCARD jakožto subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD jsou platné od 1.9.2020.

Zpět