Ochrana osobních údajů

Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména věrnostní program Travel Free CLUBCARD.

Všechny postupy a opatření naší společnosti přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z dotčené platné právní úpravy, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a z občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.

Vzhledem k možným změnám právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů si tímto vyhrazujeme – jako správce osobních údajů – možnost toto prohlášení změnit, resp. upravit v souladu s příslušnou změnou právní úpravy.

Předmět a rozsah ochrany a zpracování osobních údajů

Osobními údaji, které jsou nebo mohou být naší společností zpracovávány a chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), jsou informace, na základě kterých lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu (subjekt údajů). Zpravidla jde o její jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození, ale osobním údajem může být například i telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Naše společnost přitom v souladu se Zákonem shromažďuje a zpracovává výhradně ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovený účel (např. členství v Travel Free CLUBCARD), a to pouze po dobu a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu. Údaje, které nám poskytujete a jež zpracováváme, jsou zpracovávány pro účely zkvalitnění našeho prodeje a souvisejících služeb, jakož i pro marketingové a jiné obchodní účely. Dodatečná změna účelu, pro který jste nám své osobní údaje poskytli, je vyloučena.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je vás třeba zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat, včetně zasílání písemných informací a sdělení apod.

Ke zpracování osobních údajů každého subjektu údajů, tj. zejména členů/ účastníků zákaznických programů nebo soutěží, dochází pouze na základě jeho předchozího písemného informovaného souhlasu ve smyslu ustanovení § 5 Zákona. Tento souhlas přitom můžete vzít kdykoliv zpět.

Při zpracování osobních údajů a v souvislosti s ním plní naše společnost všechny povinnosti správce osobních údajů dle Zákona.

Bezpečnost při zpracování osobních údajů

Při jakémkoli zpracování osobních údajů klademe důraz na účinné zajištění bezpečnosti při jejich zpracování, a to zejména formou technických opatření a zabezpečení webu, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro shromažďování a uchovávání osobních údajů a mlčenlivosti zaměstnanců.

V případě, že bychom zpracováním osobních údajů v konkrétní věci pověřili jinou osobu – zpracovatele osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu se Zákonem stanoví přesná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu zpracovávaných údajů.

Cookies

Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory Cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašich osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi. V tomto směru je však třeba zdůraznit, že Cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů mimo rámec Zákona.

Máte kdykoliv právo a možnost funkci Cookies odmítnout a tuto na svém PC zrušit/ vypnout.

Věrnostní program Travel Free CLUBCARD

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním programu Travel Free CLUBCARD jsou samostatně obsažena ve Všeobecných podmínkách členství.

Kontaktní místo pro dotazy a námitky týkající se zpracování osobních údajů

V případě jakýchkoli dotazů či pochybností týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů nás kdykoliv kontaktujte na e-mailové adrese: info@travel-free.cz, popř. poštou na adrese sídla naší společnosti, tj.: TRAVEL FREE, s.r.o., Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 110 00.

 

Praha, 1.7.2016

Zpět