Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů
členů Travel FREE CLUBCARD

Každý zájemce o členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD uděluje svým podpisem na registračním formuláři v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), správci osobních údajů, kterým je společnost TRAVEL FREE, s.r.o., IČO: 267 39 780, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 110 00  (dále jen „TRAVEL FREE“ nebo „správce osobních údajů“) svůj souhlas k tomu, aby společnost TRAVEL FREE zpracovávala osobní údaje zájemce vyplněné jím v registračním formuláři, jakož i další údaje bezprostředně souvisejících s jeho členstvím ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD (včetně údajů z jeho nákupní historie a bodového nároku).

Zájemce o členství uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu určitou, a to po dobu trvání jeho členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD, a dále pak po dobu 1 měsíce ode dne ukončení členství v tomto programu, nutnou k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním/ likvidací osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD poskytuje své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak postižen, nicméně v takovém případě (bez poskytnutí osobních údajů a/nebo souhlasu s jejich zpracováním) mu společnost TRAVEL FREE nebude moci poskytovat služby spojené s věrnostním programem Travel FREE CLUBCARD.

Veškeré údaje získané o zákazníkovi v souvislosti s jeho členstvím ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD budou použity k účelu vedení evidence / administrace členské databáze věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD, a to zejména pro registrační, fakturační a statistické účely, přičemž v rámci zpracování osobních údajů bude docházet k automatizovanému zpracování spočívající ve statistickém a analytickém zpracování osobních údajů.

V případě souhlasu člena věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD se zasíláním obchodních sdělení o nabízeném zboží za speciální klubové ceny a oznamování akčních nabídek budou jeho osobní údaje zpracovávané v databázi společnosti TRAVEL FREE v rozsahu: pohlaví, jméno, příjmení, e-mail, datum narození, telefon, doručovací adresa, nákupní historie a bodový nárok využity i k zasílání uvedených adresných i neadresných obchodních / marketingových sdělení poštou i elektronicky. Odvolání souhlasu je možné učinit kdykoliv na prodejně prostřednictvím registračního formuláře. V rámci zpracování osobních údajů za tímto účelem bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování bude využíváno pro případnou individualizaci obchodních sdělení.

Vedle shora uvedeného zasílání adresných a neadresných obchodních sdělení zasílaných na základě uděleného souhlasu člena Travel FREE CLUBCARD zasílá TRAVEL FREE všem svým zákazníkům na jejich e-mailové adresy, které od nich získal v souvislosti se svou obchodních činností, hromadný Newsletter – tedy obecné obchodní sdělení ohledně jím nabízeného sortimentu zboží a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si zákazník nepřeje Newsletter dostávat, může kdykoliv projevit nesouhlas s jeho zasíláním a zasílání zrušit, a to přes odkaz uvedený v zaslaném Newsletteru / e-mailu, přes kontaktní formulář nebo na e-mailové adrese: info@travel-free.cz.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD dává svým podpisem rovněž souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje poskytovány za shora uvedeným účelem a v nezbytném rozsahu dalším příjemcům osobních údajů včetně zpracovatelů osobních údajů pověřených správcem, kteří spolupracují se společností TRAVEL FREE na realizaci věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD (zejména reklamní agentury, zasílatelské agentury a tiskárenské společnosti, dopravci a poštovní doručovatelé), a to i za předpokladu, že při tomto poskytnutí osobních údajů dojde k jejich předání mimo území České republiky do jiného státu Evropské unie. Společnost TRAVEL FREE ve smlouvách o zpracování osobních údajů se zpracovateli osobních údajů zajistí účinnou ochranu zpracovávaných údajů. Aktuální seznam všech příjemců osobních údajů vč. zpracovatelů:

Společnost TRAVEL FREE prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje členů Travel FREE CLUBCARD bude zpracovávat v souladu s podmínkami a požadavky stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, tj. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES správci osobních údajů, a to pouze pro shora uvedené účely a bude je chránit před zneužitím.

Při ukončení členství a při nepoužívání zákaznické karty (Travel FREE CLUBCARD karty) déle než 2 roky, jakož i při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz níže) bude účast člena věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD ukončena, jeho zákaznická karta deaktivována a jeho osobní údaje vymazány/ zlikvidovány údajů v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

Poučení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje každý člen Travel FREE CLUBCARD svobodně, dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat a požadovat po správci naplnění tzv. práva být zapomenut, tj. výmaz/ likvidaci osobních údajů.

Člen Travel FREE CLUBCARD má jako subjekt údajů právo žádat po společnosti TRAVEL FREE jakožto správci osobních údajů informace o zpracování svých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu, právním titulu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů vč. zpracovatelů), právo požadovat po společnosti TRAVEL FREE přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a/nebo omezení zpracování či výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), právo na přenositelnost osobních údajů k novému správci, pokud to připouští právní úprava.

Pokud člen Travel FREE CLUBCARD bude chtít uplatnit svá práva ohledně osobních údajů může kontaktovat společnost TRAVEL FREE přes  kontaktní formulář, na e-mailové adrese: clubcard@travel-free.cz a/nebo zaslat dopis na adresu sídla společnosti TRAVEL FREE.

Každý člen Travel FREE CLUBCARD má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, přičemž v takovém případě nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Dále má člen tohoto programu právo kdykoli písemně odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to zasláním e-mailu z adresy vyplněné v registračním formuláři na adresu: clubcard@travel-free.cz, vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti Travel FREE, aniž by tímto odvoláním souhlasu byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů předcházející takovému odvolání. Oznámení o odvolání Souhlasu musí vždy obsahovat následující identifikační údaje člena: jméno a příjmení, číslo zákaznické karty. Doručením odvolání souhlasu člena Travel FREE CLUBCARD se členství ve věrnostním programu ruší a příslušná zákaznická karta bude deaktivována, tj. zablokována pro jakékoli další použití, neboť administrování zákaznické karty není možné bez zpracování osobních údajů člena, kterému byla vystavena a jeho osobní údaje budou vymazány/zlikvidovány v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. Jakékoli zpracování osobních údajů člena po ukončení jeho členství ve věrnostním programu Travel FREE CLUBCARD bude prováděno pouze pro účely plnění právních povinností Správce vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou.

Shora uvedeným není dotčeno právo člena Travel FREE CLUBCARD jakožto subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7.

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD jsou platné od 25.5.2018 ve verzi s číselným označením 20180525.

Zpět