Všeobecné podmínky členství

1. Princip věrnostního programu Travel FREE CLUBCARD

Věrnostní program Travel FREE CLUBCARD provozuje společnost TRAVEL FREE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53, PSČ 11000, IČO: 267 39 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90761 (dále jen „TRAVEL FREE“). Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti Travel FREE (dále také jen „člen Travel FREE CLUBCARD“ nebo „člen“). Člen Travel FREE CLUBCARD při nákupech v prodejnách TRAVEL FREE v České republice získává po předložení zákaznické karty možnost nákupu vybraných výrobků za klubové ceny, slevu na vybrané sortimenty nebo jiné cenové zvýhodnění podle aktuální klubové akce a věrnostní body na zákaznické konto.

2. Podmínky členství a přihlášení do Travel FREE CLUBCARD

Členství Travel FREE CLUBCARD je určeno výhradně zákazníkům nakupujícím zboží pro vlastní potřebu (spotřebitelům) a člen Travel FREE CLUBCARD není oprávněn nakupovat zboží za jakýmkoli podnikatelským účelem, zejména k dalšímu prodeji. Členem Travel FREE CLUBCARD se může stát fyzická osoba starší 18 let na základě řádně (tj. úplně a pravdivě) vyplněného a podepsaného registračního formuláře, obsahujícího udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, který je třeba odevzdat na pokladně v prodejně TRAVEL FREE. Formuláře jsou k dispozici na každé prodejně TRAVEL FREE. Členství v Travel FREE CLUBCARD a získání karty není podmíněno nákupem zboží v prodejnách TRAVEL FREE. Každá osoba si může nechat vystavit pouze jednu zákaznickou kartu. Zákaznická karta je nepřenosná.

3. Používání karty

Po vyplnění všech povinných údajů a odevzdání vyplněné přihlášky dostane nový člen zákaznickou kartu ve formátu přívěsku na klíče. Karta zůstává vlastnictvím společnosti TRAVEL FREE a slouží členům k nákupu vybraných položek za zvýhodněnou klubovou cenu, případně k jinému cenovému zvýhodnění zakoupeného zboží, a ke sběru věrnostních bodů. Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo měnit mechanismus slev aktivovaný použitím zákaznické karty. K nákupu zboží za výhodnější klubovou cenu a ke sběru bodů lze kartu použít na všech prodejnách TRAVEL FREE na území České republiky. Aby mohla být realizována členská výhoda, musí člen zákaznickou kartu předložit na začátku nákupu před namarkováním první položky na pokladně prodejny TRAVEL FREE. Na zákaznickou kartu předloženou až při platbě nelze žádnou členskou výhodu poskytnout a členovi budou účtovány ceny určené pro běžné zákazníky. V případě ztráty či zničení karty může člen Travel FREE CLUBCARD požádat o vydání nové karty. Ztracená či zničená zákaznická karta bude ihned zablokována. Informace o ztrátě či zničení zákaznické karty je možné podat prostřednictvím kontaktního formuláře, zasláním emailu na adresu clubcard@travel-free.cz z emailové adresy, kterou člen vyplnil v registračním formuláři, nebo oznámením této skutečnosti na Travel FREE shopu spolu s předložením dokladu totožnosti (nebude pořizována kopie). Použití kombinace zákaznické karty a slevového kuponu se řídí podmínkami uvedenými na slevovém kuponu. Použití zákaznické karty a voucheru za sběru bodů se řídí podmínkami v bodu 4). Zákaznickou kartu je možné předložit buď ve fyzické podobě, nebo předložením čárového kódu v mobilní aplikaci Travel FREE.

4. Sběr bodů

Každý člen Travel FREE CLUBCARD, který před úhradou svého nákupu předloží na pokladně kteréhokoli prodejny TRAVEL FREE svou platnou Travel FREE CLUBCARD, je oprávněn účastnit se zákaznické akce sbírání TF bodů. Za každé Euro z hodnoty zaplaceného nákupu obdrží člen jeden TF bod. Výjimku tvoří zboží, které bude na regálu označeno symbolem 3-násobek bodů a za jehož zakoupení obdrží každý člen trojnásobek TF bodů. Úhrada nákupu jinak než EUR v hotovosti (Kč, platební kartou) neovlivní počet získaných bodů, TF body se počítají vždy podle ceny zboží v EUR, uvedené na paragonu (včetně DPH). Získané TF body budou členům přidělovány načtením na jimi předloženou Travel FREE CLUBCARD. Aktuální stav bodů zákazník nalezne v zákaznickém portále a to nejpozději 48 po uskutečněném nákupu.

5. Použití TF bodů

Po získání stanoveného počtu TF bodů vzniká členovi právo na poukázku na nákup zboží v prodejnách TRAVEL FREE, a to takto: Za každých získaných 400 TF bodů obdrží člen poukázku na nákup v hodnotě 6 €.

Voucher za nasbírané body bude zákazníkovi vydán na pokladně za předpokladu, že má v době nákupu v pokladním systému vyplněna všechna povinná pole ze zákaznického formuláře. Údaje mohou být členy věrnostního programu doplněny v zákaznickém portále nebo prostřednictvím registračního formuláře přímo v prodejně TRAVEL FREE. Společnost Travel FREE si vyhrazuje právo smazat prokazatelně nepravdivé registrační údaje z pokladního systému. V takovém případě zákazník ztrácí nárok na voucher za nasbírané body, případně mu může být omezena funkčnost zákaznické karty do té doby, dokud si chybějící údaje nedoplní.

Pokud je voucher vydaný na pokladně znehodnocen (např. působením povětrnostních vlivů), jinak poškozen nebo ztracen, má zákazník možnost vytisknout si jeho náhradu v zákaznickém portále, nebo má možnost voucher předložit na displeji mobilního telefonu prostřednictvím aplikace Travel FREE.

Obdržený voucher lze uplatnit vždy následující den po dni vydání na veškeré zboží vyjma tabákových výrobků. Voucher je možné uplatnit pouze se zákaznickou kartou, ke které byl vydán. Voucher nelze kombinovat s dalšími vouchery nebo jinými slevami. Neuplatněné body starší 2 let, budou bez náhrady smazány.

6. Ukončení a zánik členství v Travel FREE CLUBCARD

Člen může svoje členství v Travel FREE CLUBCARD kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu z adresy vyplněné v registračním formuláři na adresu: clubcard@travel-free.cz, vyplněním kontaktního formuláře nebo zasláním dopisu (oznámení) na adresu sídla společnosti TRAVEL FREE. Zrušením členství bude zároveň odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, viz Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD. Členství ve věrnostním programu se ruší rovněž odvoláním Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Oznámení o zrušení členství nebo o odvolání Souhlasu musí vždy obsahovat následující identifikační údaje člena: jméno a příjmení, číslo zákaznické karty.

Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo zrušit členství v Travel FREE CLUBCARD, pokud nebyla členská karta použita déle jak 24 měsíců. Tím není dotčeno právo zákazníka se do Travel FREE CLUBCARD znovu přihlásit. Společnost TRAVEL FREE je rovněž oprávněna jednostranně zrušit členství, pokud člen poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky členství, např. tím, že umožní nákupy na členskou kartu třetí osobě. Společnost TRAVELFREE nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by ukončením či pozastavením členství dle tohoto ustanovení členovi mohla vzniknout.

7. Společná ustanovení

Podmínky zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, která tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek a registračního formuláře. Člen dává svým podpisem registračního formuláře písemný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů členů Travel FREE CLUBCARD. Veškeré zpracování osobních údajů se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Člen Travel FREE CLUBCARD se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit změnu zpracovávaných osobních údajů, a to zasláním informací na clubcard@travel-free.cz z emailové adresy, kterou vyplnil v registračním formuláři, registrací a upravením svých kontaktních údajů na v zákaznickém portále, prostřednictvím mobilní aplikace Travel FREE, nebo oznámením této skutečnosti na prodejně TRAVEL FREE spolu s odevzdáním nového vyplněného formuláře a předložením zákaznické karty.

Společnost TRAVEL FREE je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství Travel Free CLUBCARD. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.travel-free.cz.

Společnost TRAVEL FREE si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Travel Free CLUBCARD, a to bez náhrady.

Tyto Všeobecné podmínky členství v Travel Free CLUBCARD jsou platné od 25.5.2018 ve verzi s číselným označením 20180525

 

Zpět